Oustecké nádraží

 

 

 Aktuality 

 

 O společnosti 

 Historie výpravní budovy 

 Fotogalerie 

 Dokumenty 

 Kontakt 

 

 

Historie výpravní budovy

 

Zdroj: J. Beránek, J. Čevonová, E. Racková a kol.: Železniční stanice Ústí nad Orlicí - Výpravní budova č. p. 684 - Stavebně historický průzkum, svazek A - str. 11‑38, Národní památkový ústav - ústřední pracoviště, Oddělení průzkumů, Praha, 2011

 

1870 – 1872

 

Železniční stanice Ústí nad Orlicí, tzv. nové nádraží, vznikla spolu s výpravní (přijímací, staniční) budovou č. p. 684 v souvislosti s budováním tratě soukromé společnosti Rakouská severozápadní dráha - Österreichische Nordwestbahn (dále jen ÖNWB). Trať směřovala z Ústí nad Orlicí (Wildenschwert) přes Kyšperk (Geiersberg, dnešní Letohrad) k hranici říše s Pruskem u kladského Mezilesí (Mittelwalde, dnešní Międzylesie). Zde se měla napojit na pruskou železniční síť a umožnit přímé železniční spojení Vídně s Vratislaví, resp. pobaltskými přístavy. Jak poukázal F. Musil (2009), nová železniční stanice v Ústí nad Orlicí tak byla východiskem "…tehdy význačné mezinárodní tratě, nikoliv lokálky do Kyšperka (...), jak bývá často uváděno podle dnešního stavu." K železničnímu spojení Ústí nad Orlicí s Pruskem v oblasti Kladska se Rakouské císařství, od roku 1867 Rakousko-Uhersko, zavázalo při mírových jednáních v letech 1866 - 1867 po prohrané prusko-rakouské válce.

 

Společnost ÖNWB zahájila v zimě na přelomu let 1869 a 1870 první přípravy na stavbu tzv. doplňovací sítě (Ergänzungsnetz) svých tratí (síť "B") - na rozdíl od starší sítě společnosti, zprovozněné v roce 1871, zvané hlavní, stará, garantovaná nebo síť "A" (hlavní trať staré sítě vedla z Vídně přes Znojmo, Havlíčkův Brod, Kolín a Nymburk do Mladé Boleslavi). V květnu 1870 pak ÖNWB započala se zpracováváním prvních předběžných studií trati Wildenschwert - Mittelwalde. Doplňující síť měla prodloužit dosavadní trať z Nymburka přes Děčín k pruským hranicím a umožnit přímé spojení Vídně s Berlínem. Současně plánované spojení Vídně s Vratislaví počítalo kromě trasy z Ústí nad Orlicí do Mezilesí také s traťovým úsekem z Ústí nad Orlicí přes Litomyšl do Hlinska k odbočné trati staré sítě společnosti z Havlíčkova Brodu do Pardubic.

 

V koncesi pro doplňovací síť, kterou společnost ÖNWB získala 25. června 1870, se zavázala vybudovat trať:

 

a) Z Nymburka k říšské hranici u Děčína s odbočkou do Prahy (v Lysé nad Labem)

b) Od říšské hranice u Dolní Lipky na vhodné místo brněnsko-pražské dráhy u Ústí nad Orlicí (Wildenschwert)

c) Z místa v bodu b) uvedené linie k ÖNWB u Chlumce (trať Chlumec nad Cidlinou - Letohrad)

d) Z vhodného místa v bodu b) uvedené linie k vhodnému bodu pardubicko-havlíčkobrodské linie ÖNWB (trať Ústí nad Orlicí - Hlinsko).

 

Koncese pro stavbu trati obsahovala podmínku započít stavbu do tří měsíců, tj. do 25. září 1870. Na podzim téhož roku předložila ÖNWB c. k. ministerstvu obchodu detailní projekt pro traťový úsek Wildenschwert - Geiersberg. Podle nařízení ministerstva č. 21278 z 5. listopadu 1870 byl v principu přezkoumán a schválen. C. k. místodržitelství v Praze nařídilo proto uspořádat technicko-vojenskou prohlídku plánované tratě, která se uskutečnila již ve dnech 14. a 15. listopadu 1870.

 

Stavební povolení č. 24025 z 8. března 1871 pro traťový úsek mezi Ústím nad Orlicí a Letohradem udělilo c. k. ministerstvo obchodu na základě blíže nespecifikovaného projektu. Podle S. Hendrycha v knize Stopou dějin železnic v Podorlicku (1987) měly být práce na trati zahájeny 15. téhož měsíce 1871.

 

Výstavba doplňovací sítě byla od června 1872 prováděna ve vlastní režii společnosti na rozdíl od hlavní sítě, pro jejíž realizaci uzavřela ÖNWB v roce 1869 a 1870 generální smlouvy se stavebním podnikatelem Georgem Bucherem. Jeho firma nazvaná "Generální stavební podnikatelství (Generalbauunternehmung) ÖNWB" "... s funkcí vyššího dodavatele stavby" měla, jak uvedl M. Krejčiřík (1991), "... na základě projektových podkladů a rozpočtů dodaných dráhou zadávat jednotlivé stavební úseky formou veřejné soutěže stavebním podnikatelům, dohlížet na provádění prací a vést účetnictví. Generální podnikatelství odpovídalo stavebnímu řediteli Hellwagovi za provedení veškerých stavebních prací ve sjednaných termínech i v předepsané kvalitě a za nepřekročení rozpočtových nákladů".

 

Smlouvu č. 321 o zbudování železničního spodku (Unterbau) v úseku Wildenschwert - Geiersberg proto ještě 31. srpna 1871 uzavíral subdodavatel stavby Josef Tetřev z Ústí nad Orlicí s Georgem Bucherem. Smluvní termín dokončení stavby byl stanoven na 1. července 1873. Ve smlouvě (dochované ve dvou vyhotoveních) odkazované plánové přílohy ("... Situations-, Normal- und Detailpläne") nejsou u smlouvy založeny. Lze předpokládat, že se v případě umístění stanice Ústí nad Orlicí nelišily od níže uvedeného situačního plánu ze stejné doby.

 

V Ústí nad Orlicí již v té době existovala olomoucko-pražská trať rovněž soukromé železniční společnosti c. k. Společnosti státní dráhy - k. k. Staatseisenbahn Gesellschaft (dále jen StEG; původně Severní státní dráha) zprovozněná v roce 1845, s nádražím na jižní straně města. Nová železniční stanice Ústí nad Orlicí společnosti ÖNWB byla situována v linii olomoucko-pražské trati západně od města, v katastru tehdy samostatné obce Kerhartice nad Orlicí, při jižním úpatí Kubincova kopce. Podle schematického situačního plánu z roku 1871 s návrhem budoucího nádraží v zmiňované lokalitě byla před definitivním určením její polohy zvažována varianta umístit ji samostatně mimo linii trati společnosti StEG. V situačním plánu označeném razítkem "Generalbauunternehmung des Ergänzungsnetzes der Österr. Nordwestbahn" je severozápadně od města na pravém břehu Tiché Orlice, pod severovýchodním úpatím Kubincova kopce, v linii plánované trati do Letohradu, tužkou dokreslena plocha stanice s nápisem "altes Projekt".

 

Existenci neprovedeného projektu pro polohu nádraží odlišnou od stávající uvádí bez udání pramene J. Vorel (1984). Projekt se měl týkat nejen "... výstavby stanice, ale i celé trati až do Mezilesí". Předpokládal "... postavit z hlavní trati dvě odbočení na Kyšperk, a to od České Třebové v místech starého nádraží a od Prahy v místech dnešního nového nádraží. Kolejiště nové stanice mělo začínat v místě spojení těchto kolejí. Mělo ležet na území dnešní spodní části města a sahat až na louky za Ústím. Odtud měla trať pokračovat dále na Kyšperk."

 

Stručné vysvětlení definitivního umístění nové stanice je uvedeno v doprovodné publikaci společnosti ÖNWB pro Světovou výstavu ve Vídni Bricht über den Bau und den Bestand der k. k. priv. Oesterreichischen Nordwestbahn mit Bezug auf die im eigenen Pavillon ausgestellten Gegenstände, Pläne und statistischen Ausweise (1873): Novou dráhu nebylo lze vyústit ve stávající stanici Ústí nad Orlicí (Station Wildenschwert) patřící StEG kvůli její těsnosti a nezpůsobilosti k rozšíření - "... wegen Beschränktheit und Unerweiterungsfähigkeit", proto muselo být naplánováno nové nádraží ležící mezi vlaky obou drah. Dalším argumentem pro vybranou variantu bylo předpokládané pokračování trati do Hlinska: Nové pro obě dráhy společné nádraží Ústí nad Orlicí leží stranou existující stanice a vyústění Třebovského potoka do Orlice a je situováno tak, že lze snadno provést prodloužení linie Letohrad - Ústí nad Orlicí ("Geiersberg - Wildenschwert") ve směru přes Litomyšl a Hlinsko k připojení na již provozovanou havlíčkobrodsko-pardubickou linii ÖNWB. Na jiném místě se mluví o úplném přeložení dosavadní ústecké stanice - "... gänzliche Verlegung einer Station, wie in Wildenschwert." (Stavba z Ústí nad Orlicí do Hlinska byla o rok později odložena, k její realizaci nakonec nedošlo.)

 

Výpravní budova definitivně situované nové železniční stanice Ústí nad Orlicí byla tedy od počátku projektovaná jako společná pro dvě drážní společnosti, ÖNWB a StEG. V situačním plánu stanice z roku 1872 došlo oproti výše zmíněnému plánu z roku 1871 k mírnému posunutí výpravní budovy západním směrem. Schematicky zakreslená budova má obdélný půdorys. Situovaná je podélně mezi kolejišti trati společnosti StEG na jižní a budoucí trati společnosti ÖNWB na severní straně.

 

Tento situační plán, resp. jeho další pare, byl pravděpodobně součástí projektu nového nádraží u Ústí nad Orlicí předloženého ve stejném roce ke schválení c. k. ministerstvu obchodu ("... Projektspläne mit der projektierten neuen Bahnhofsanlage nächst Wildenschwert, welche im Gemeindegebiete Kerhartitz gelegen ist"). Následně se 19. srpna 1872 uskutečnila (dle nařízení c. k. ministerstva obchodu z 13. srpna a c. k. místodržitelství v Praze z 16. srpna 1872) politická prohlídka. (Projednáváno bylo zejména přemostění Tiché Orlice včetně příjezdové cesty k nové stanici.) Na základě protokolu z této prohlídky z 19. srpna 187228 pak c. k. ministerstvo obchodu udělilo předloženému projektu 26. září 1872 stavební povolení (č. 24468/71).

 

Zároveň ÖNWB přistoupila k vykupování pozemků pro stavbu dráhy. Převod většiny z nich, nacházejících se v katastrálním území obce Kerhartice, byl podle dochovaných výkupních elaborátů dohodnut zejména v září 1872 a v dubnu 1873.

 

Ve stejné době zahájily konkurenční společnosti ÖNWB a StEG zdlouhavá jednání o budoucím společném provozu nové stanice. Společnost StEG zvažovala, zda na nové nádraží přesune odbavování cestujících pro svou linii nebo zda tuto službu bude nadále poskytovat na svém ústeckém nádraží. V související korespondenci společností se v říjnu 1872 poprvé objevuje zmínka o existenci kresebné dokumentace týkající se výpravní budovy nového nádraží. 27. října 1872 zaslala společnost ÖNWEB generálnímu ředitelství StEG situační plán stanice společně se skicou přijímací budovy - "... Situationsplan und die Skizze für das Aufnahmsgebäude den gemeinschaftlichen Station Wildenschwert...".

 

1873

 

Pozemky pro novou výpravní budovu (původně louka, později stavební parcela č. 43 /35/ a zřejmě část pastviny parcelní číslo 33c), v katastrálním území obce Kerhartice nad Orlicí, koupila ÖNWB od společnosti StEG. K závěrečnému vypořádání vlastnictví došlo uzavřením smlouvy č. 88463/10415 z 2. dubna 1879 po dokončení nádraží.

 

Definitivní vyúčtování z 31. ledna 1877 uvádí pod položkou č. 26 ("Staatseisen-Bahn") mj. pozemek č. 72/24 (im Plan für die Bahnanstalt), 43 Bau (35) (im Cataster), ..., 14 Klftr. přepsáno na 20, 5 (fl.) 01 (kr.) ..., a pozemek č. 72/25 (im Plan für die Bahnanstalt), 33c (im Cataster), ..., 1093 Klftr. přepsáno na 1357, 116 fl. 65 kr. ... . Jiné pare "definitivního vyúčtování" z 31. ledna 1877 uvádí pod položkou 26 ("Staatseisenbahn") mj. pozemky: ... Nachterhang doplněno Wiese (Eingelöstes Object), ... , další záznam je shodný s předchozím účtem 34 stejně jako údaje ve smlouvě z 2. dubna 1879: "Vertrag welcher im Nachhange zu dem §. 2 des am 30. September 1874 / 10 Jänner 1877 abgeschlossenen Vertrags zwischen der k. k. priv. österr. Staatseisenbahn-Gesellschaft und der k. k. priv. österr. Nordwestbahn aus Anlass des Baues der Station Neu-Wildenschwert rücksichtlich der Vertheilung der hiezu verwendeten Grundflächen abgeschlossen worden ist, wie folgt: §. 1. - 1. die Grundflächen, welche die k. k. priv. österr. Staats-Eisenbahn-Gesellschaft der k. k. priv. österr. Nordwestbahn gegen Zahlung der Selbstkosten in des Eigenthum übergeben hat, bestehen aus nachstehenden Parzellentheilen: a. In der Gemeinde Kerhartitz." ... Katastral Parcellen N: ... 33c, Weise, 1357°, 4881 m2, 116 fl. 65 kr., ... , Bau Parc. 43 (:35:), Wiese, 20°, 72 m2, 5 fl. 1 kr. 35 (Území stanice včetně pozemku výpravní budovy bylo později rozhodnutím zemského správního výboru ze dne 17. února 1919 připojeno ke katastrálnímu území obce Ústí nad Orlicí, resp. kvůli sporům s obcí Kerhartice rozhodnutím Zemského soudu civilního v Praze z 10. srpna 1927, včetně změny čísla pozemku pod výpravní budovou, tehdy č. p. 55, z 50 na č. 786.)

 

25. února 1873 uzavřela společnost ÖNWB smlouvu č. 685 o výstavbě železničního spodku (Unterbau) se stavebním podnikatelem Františkem Bonkou z Ústí nad Orlicí, a to pro 3,186 km dlouhý úsek z Kerhartic (stanice Ústí nad Orlicí) do Dolních Libchav (Niederlichwe) trasy Ústí nad Orlicí - Letohrad. Termín dokončení byl stanoven na 2. prosince 1873 a zároveň s hrubou stavbou tělesa dráhy měl Franz Bonka do 1. září 1873 provést první vyštěrkování a základy nádraží tak, aby mohlo být započato se stavbou železničního svršku (Oberbau). Plány stavby nejsou ke smlouvě přiloženy.

 

Franz Bonka převzal započatou stavbu po výše zmíněném Josefu Tetřevovi, který snad již provedl část terénních úprav budoucího ústeckého nádraží. V konečném vyúčtování zrealizovaných prací č. 3438 z prosince roku 1874 a ledna roku 1875 na stavbě železničního spodku v úseku Kerhartice - Dolní Libchavy (na základě smlouvy z 25. února 1873 č. 685 a nedohledaného dodatku č. 3039 z roku 1874) je podepsán stavební podnikatel Johann Tetřev (viz dále). Z dopisu z 5. února 1874 adresovaného stavebnímu ředitelství ÖNWB ve Vídni je patrné, že jejich stavební podniky byly provázány. Za stavební podnikatele "Jos. & Joh. Tetřev & Fr. Bonka" jejich zmocněný zástupce Johann Tetřev žádá z důvodu přesídlení (odkud kam neuvádí) stavebního oddělení ÖNWB č. "(X)VIII Wildenschwert" ředitelství ÖNWB o zasílání následných splátek pro "Josef Tetřev, Josef Johann Tetřev, Franz Bonka & Johann Tetřev" na adresu "Johann Tetřev in Wildenschwert".

 

Závěrečnému vyúčtování spodní stavby předcházel finální přehled objemu zrealizovaných prací č. 14115 z 15. prosince 1874 schválený Rudolfem Freyem a potvrzený Johannem Tetřevem. Vyplývá z něho, že další práce na základech nové výpravní budovy spočívaly v jejich hydroizolaci ("Chaussierungsarbeiten der Station Wildenschwert a. Grunbau. beim Aufnahmsgebaude Nordwestbahnseite ... Staatsbahnseite..."), vyštěrkování tlučeným štěrkem ("Beschotterung mit Schlägelschotter") a lámaným štěrkem ("Beschotterung mit Grunebschotter"). Zmíněné závěrečné vyúčtování č. 3438 pro úsek Kerhartice - Dolní Libchavy zahrnuje v účtu z 20. února 1875 zemní a výkopové práce pro přípravu plochy nového nádraží Ústí nad Orlicí - "... Ausführung des Stationsplanumes in der Station Wildenschwert...".

 

Podle pravidelně publikovaného přehledu postupu stavebních prací na rakouskouherských železnicích v úředním věstníku Centralblatt für Eisenbahnen und Dampfschiffahrt der Oesterreichisch-ungarischen Monarchie z 2. září 1873 za druhé čtvrtletí roku 1873 zemní práce na nádraží v Ústí nad Orlicí významně pokročily: "Die Erdarbeiten am Bahnhofe Wildenschwert haben bedeutende Fortschritte gemacht." Mezi obvyklým procentuálním vyjádřením hotových částí jednotlivých úseků tratí je takto podrobný údaj méně obvyklý.

 

Na stavbu budov (Hochbau) všech tří železničních stanic trati z Ústí nad Orlicí do Letohradu předložil nabídku Josef Tetřev. Od společnosti ÖNWB nakonec získal zakázku na pozemní stavby nádraží v Letohradě a nádraží Dolní Dobrouči (Liebenthal). Na schůzce konané 30. ledna 1873 ve Vídni ohledně ceny těchto staveb argumentoval tím, že mu nebylo přiděleno provedení budov ve stanici Ústí nad Orlicí. Domníval se totiž, že mu tento podnik přinese vyšší zisky - "... , weil ihm die in seinem Offerte gleichfalls berücksichtige Station Wildenschwert nicht übergeben wurde, während er glaubte, an dieser grösseren Station durch ihre günstigere Lage an der Bahn, einen grösseren Verdienst zu machen...". K tomu přítomný inspektor stavebního ředitelství ÖNWB architekt Rudolf Frey konstatoval, že stavební práce na budovách v Ústí nad Orlicí by mohly začít mnohem později než stavby v Dolní Dobrouči a Letohradě, že by bylo třeba podstatně větších dodávek kamene a cihel ... , že řemeslnické práce pro Ústí nad Orlicí by musely být prováděny v Letohradě a dokonce i v Praze, zkrátka, že by okolnosti stanice Ústí nad Orlicí byly nesrovnatelně složitější než v Dolní Dobrouči a Letohradě a že újma způsobená nezískáním zakázky v Ústí nad Orlicí by pro podnikatele byla ulehčením a ne škodou - "... dass es Herrn Tetřev sehr wohl bekannt sein müsse, dass die Hochbauarbeiten in Wildenschwert noch viel später als die zu Liebenthal und Geyersberg begonnen können, dass die Steine und die Ziegel eine bedeutend grössern Zufuhr als in genannten Stationen hätten, dass die Handwerkerarbeiten für Wildenschwert in Geyersberg und sogar in Prag gemacht worden müssten, kurz, dass die Verhältnisse der Station Wildenschwert ungleich schwieriger seien, als die von Liebenthal und Geyersberg und dass den Entgang von Wildenschwert für den Unternehmer eine Erleichterung und kein Schaden sei.“

 

Ve zmiňované publikaci k vídeňské Světové výstavě (1873) společnost ÖNWB mimo jiné popisuje způsob provádění svých staveb včetně organizace prací. Pro výstavbu obou sítí fungovalo samostatné oddělení - stavební ředitelství.

 

Stavební ředitelství vedl od počátku projektování staré sítě ÖNWB v roce 1868 stavební ředitel, železniční inženýr Wilhelm Hellwag, který o rok dříve dokončil trať tyrolské Brennerbahn. Helwagovým zástupcem byl vrchní inspektor, inženýr Eduard Gerlich, zároveň vedl sekci pro stavbu železničního spodku a výkup pozemků. Sekci pozemních staveb vedl od počátku inspektor, architekt Carl Schlimp. V roce 1873 ho ve funkci nahradil architekt Rudolf Frey, od roku 1873 uváděný jako inspektor. Wilhelm Hellwag, Eduard Gerlich a Rudolf Frey jsou v uvedených funkcích naposledy zmíněni k roku 1874, v následujícím roce bylo stavební ředitelství změněno na oddělení pro stavbu a udržování dráhy generálního ředitelství ÖNWB. (Wilhelm Hellwag a Eduard Gerlich stavěli od roku 1875 trať Gothardbahn spojující Itálii se Švýcarskem.) Vedoucím stavebního oddělení č. XVIII Wildenschwert je v roce 1870 a 1872 uváděn vrchní inženýr Josef Christ, v roce 1873 je ve stejné funkci zmiňován vrchní inženýr Julius Christ.

 

Tvořivé a organizační schopnosti stavebního ředitele ÖNWB Wilhelma Hellwaga vyzdvihl I. Konta (1888). Na základě Hellwagova podnětu a pod jeho vedením byly pro urychlení výstavby vytvářeny normálie (vzorové listy, typové projekty) ÖNWB, čímž podle I. Konta na dlouhou dobu poskytl nejlepší předlohy pro všechny stavby železničního spodku, svršku, mostů a železničních budov, které měly inspirovat i jiné drážní společnosti. Jak dále poukázal I. Konta, W. Hellwag rovněž připravil jasný a přehledný systém účtování a kontroly velice rozsáhlé stavební činnosti s komplikovanou organizací dodavatelů. Pro většinu opakujících se činností byly připraveny předtištěné formuláře. Součástí stavební smlouvy, do níž byly při podpisu v podstatě doplněny jen údaje o dodavateli a termíny prací, byl tištěný "sešit podmínek pro zadávání stavebních prací" ("Bedingnissheft für die Vergebung von Bauarbeirten"), který vedle všeobecných podmínek doplňujících smlouvu obsahoval požadavky na všechny druhy prací týkající se příslušné smlouvy včetně požadavků na použité materiály. Příklady poskytují stavební smlouvy ÖNWB citované na jiném místě této práce, z nich v souvislosti s ústeckou výpravní budovu zejména smlouva ÖNWB s Josefem Tetřevem a Johanem Tetřevem o postavení o něco málo starších budov nádraží v Dolní Dobrouči a Letohradě. Přílohou smlouvy byly kromě sešitu podmínek normálie, podrobná předběžná kalkulace nákladů a přehled splátek.

 

Podle vlastní charakteristiky ve zprávě k vídeňské výstavě budovala společnost pozemní stavby své dráhy s maximálním zřetelem na všechny potřeby provozu dráhy, rozhodující pro jejich uspořádání byla účelnost a teprve na druhém místě byly zohledněny estetické požadavky, avšak s vyloučením veškeré opulence ("... mit Ausschluss aller Opulenz, ...").

 

Použitý stavební materiál závisel na místních možnostech. Kromě dolnorakouských byly na dalších úsecích hlavní trati společnosti sokly, parapety, ostění dveří a oken a pásy (Gurten) obvykle zhotoveny téměř výhradně z kamene dostupného na daném místě, a to žuly, ostatní zdivo bylo postaveno z cihel. Kde nebylo použití cihel pro režné zdivo (Rohbau) vhodné, tam byly užity pouze na lizény, římsy atd. a ostatní zdivo bylo omítnuto; pouze v nemnoha případech byly fasády omítnuty zcela, i v takovém případě však byly sokl a parapety zhotoveny z kamene. ... Každá pozemní stavba měla být postavena právě tak rychle jako solidně a rozsáhlé uplatnění režných staveb umožňovalo udržovat tyto stavby stále v dobrém stavu... .

 

Přijímací budovy (Aufnahmsgebäude) pro hlavní síť ÖNWB popisuje následovně: Velikost a uspořádání přijímací budovy byla závislá na dané lokalitě. Mezilehlé stanice byly zpravidla vybaveny budovou IV. třídy, její přesné uspořádání však mohlo variovat na základě místních potřeb. Hlavní rozdíl se zakládal na poptávce po restauračních prostorech. Společnost se držela pravidla, že kromě ranních, poledních a večerních stanic ("... Frühstücks-, Mittags- und Abendstationen...") budou restaurace pouze ve stanicích s odbočnými tratěmi nebo takových mezilehlých stanicích, které jsou vzdálené od obce ... . Přijímací budovy měly sloužit především osobní a zavazadlové přepravě a výkonu provozních agend, k čemuž bylo přihlédnuto v uspořádání jejich půdorysu, teprve na druhém místě obsahovaly také byty pro zaměstnance dráhy. Podle toho se v přízemí nacházela vstupní hala s výdejem jízdenek a příjmem zavazadel. Velikost tohoto prostoru se ovšem řídila výhradně velikostí a významem stanice. ... Z vstupní haly se člověk dostal buď přímo nebo prostřednictvím krátkého dostatečně širokého pohodlného průchodu do čekárny a restaurace. Tyto prostory byly vysoké a světlé a každý z nich měl jeden přímý východ na nástupiště. Ve větších stanicích byly pro I. a II. třídu před čekárnami. ... Všechny veřejnosti přístupné prostory byly vybaveny jednoduše a s ohledem na své určení. Stěny byly z důvodu ochrany před poškozením opatřeny až do výše parapetů dřevěným táflováním, horní část stěn a podhledy byly vymalovány voskovými (Wachsfarben), podle významu stanice s větší či menší jednoduchostí, někdy byly vytapetovány mapami železnic.

 

Provedení budov doplňující sítě (Ergänzungsnetz), pro jejichž provádění a zařízení se staly základem stejné principy a obecně stejné typy, jako u dokončené sítě, je popsána následovně: Stavební materiál byl na celé trati doplňující sítě docela stejný, protože byl všude po ruce dobrý a pěkný pískovec. Na málo místech byli odkázáni ... na výlučně cihelné zdivo. ... Četné profesní práce byly prováděny místními řemeslníky dotčených stanic. Z důvodu mnoha přípojek, při nichž byly zohledňovány různorodé okolnosti a zájmy, byla však často porušena určitá uniformita, což se projevilo zejména velkou rozmanitostí přijímacích budov. Nádraží umístěná v kolejišti (Inselbahnhöfe) se kromě Ústí objevila ve Vysočanech a Všetatech, z nichž budova ve Vysočanech byla ... přístupná tunelem pod nádražím, ve Všetatech a Ústí byl příchod z čelní strany budovy. Přijímací budovy větších rozměrů a všechny v přípojných stanicích byly na straně dráhy opatřeny verandami.

 

1874

 

V přehledu stavebních prací v Zentralblatt für Eisenbahnen... z 2. dubna 1874 za měsíc leden 1874 je pro trať Wildenschwert - Reichsgrenze uvedeno, že stavby jsou - až na dokončení stanice Ústí nad Orlicí - hotovy: "... (bis auf die Vollendung der Station Wildenschwert) fertigt." Na konci I. čtvrtletí roku 1874 bylo v úseku Wildenschwert - Geiersberg dokončeno 97 % stavby železničního spodku, 98 % stavby svršku a 99 % pozemních staveb. Za květen 1874 je celá trať Wildenschwert - Reichsgrenze uváděna hotová z 99 %, opět však až na dokončení stanice Ústí nad Orlicí: "... Unter-, Ober- und Hochbau je 99 pCt. (bis auf die Vollendung der Station Wildenschwert ... fertig)."

 

Projekt výpravní budovy nové železniční stanice v Ústí nad Orlicí schválen v květnu 1874. 23. března 1874 předložila společnost ÖNWB c. k. generální inspekci rakouských drah blíže neznámou projektovou dokumentaci - kolejový plán přípojné stanice Ústí nad Orlicí spolu s plánem výpravní budovy. Dopisem č. 1751 z 28. května 1874 došlým správní radě ÖNWB pod č. 10776/74 stavební oddělení generální inspekce tyto plány schválilo a jedno pare opatřené schvalovací doložkou v příloze tohoto rozhodnutí vrátilo společnosti: "... Geleiseplan der Anschlussstation Wildenschwert sowie der Plan des Aufnahmsgebäudes daselbst, werden hiemit genehmigt und folgt im Pare dieser Pläne mit der Signirungsklausel versehen im Anschlusse zurück." (Inspekce zároveň ÖNWB vyzvala, aby pokud možno co nejdříve ukončila spory se společností StEG dohodou o společném provozu v této stanici, k níž nakonec došlo 30. září 1874/1976?)

 

Jednou z předloh pro schválený projekt byl pravděpodobně situační plán stanice z roku 1874. Zobrazuje okótovaný schematický půdorys výpravní budovy situované jako na starších plánech podélně mezi kolejišti obou drah. Sestává z podélné 23 m dlouhé budovy lemované souběžně s kolejemi 5 m širokými peróny. Na východní straně je zakončena 12,5 m, na západní straně 9 m širokým příčným křídlem. Šířka obou křídel je 21 m. Před hlavní průčelí východního křídla vystupuje mělký rizalit. Patrně ze stejné doby je schematičtější situační plán úseku trati s oběma ústeckými nádražími podepsaný Rudolfem Freyem.

 

Nejstarší dohledané plány výpravní budovy v Ústí nad Orlicí jsou součástí alba litografií normálií - vzorových listů či typových projektů - budov doplňující sítě společnosti ÖNWB uloženého v Archivu GŘ Českých drah, a. s. Obsahuje 5 nedatovaných plánů budovy - litografií (vytištěných v litografickém ústavu J. Josta ve Vídni), značených na kameni Ausgefertigt der Architekt R. Frey, Geprüft u./und genehmigt der Baudirector W. Hellwag a nadepsaných Gemeinschaftliche Aufnahmsgebäude in Wildenschwert.

 

Vzorový list č. 5 obsahuje - půdorys přízemí, půdorys 1. a 2. patra východního křídla, půdorys 1. patra západního křídla (v dalším pare se dochoval ve fondech NA - viz dále); list č. 5 A - východní pohled, západní pohled, severní pohled; list č. 5 B - podélný řez (severní pohled), podélný řez jižní částí východního křídla (severní pohled), půdorys sklepů a základů, půdorys podkroví východního křídla; list č. 5 C - příčný řez východní částí středního křídla (východní pohled), příčný řez západní částí středního křídla (východní pohled), příčný řez východní částí středního křídla (západní pohled), příčný řez západním křídlem (východní pohled); list č. 5 D - půdorys konstrukce trámových stropů přízemí východního křídla, půdorys konstrukce trámových stropů 1. patra východního křídla, půdorys konstrukce trámových stropů východního křídla, půdorys konstrukce krovu východního křídla. V půdorysu přízemí na listu č. 5 jsou v dnešní místnosti č. 127 v západním křídle budovy dodatečně červeným perem dokreslena kamna či sporák.

 

Půdorysy, řezy a konstrukce stropů a krovu jsou okótované, v půdorysech je uvedeno funkční využití místností. Rozměry půdorysu přízemí budovy na listu č. 5 jsou shodné s rozměry budovy na výše uvedeném plánu z roku 1874 souvisejícím se schváleným projektem z 28. května 1874.

 

Vzorový list publikovaný M. Krejčiříkem (2005) se liší od předchozích výškovým formátem, nápisy jsou shodné. Nese označení 5 A a obsahuje východní pohled, západní pohled, severní pohled (shodné s výše uvedeným listem 5 A z AČD) a půdorys přízemí budovy - kromě absence vyznačení rovin řezů je shodný s litografií půdorysu na výše uvedeném listu č. 5.

 

Podle životopisu Wilhelma Hellwaga (1959) byly vzorové listy ÖNWB (Eisenbahnbaunormalien) vzniklé v letech 1868 - 1875 vydány v roce 1876. M. Krejčiřík (2005) publikovaný plán datoval rokem 1874. Litografie či předlohy pro ně však mohly vzniknout i před tímto datem. Již několikrát zmiňovaná publikace pro Světovou výstavu konanou ve Vídni od 1. května do 2. listopadu 1873 s předmluvou z května 1873 obsahuje v úvodní části kompletní katalog exponátů vystavených společností ve vlastním pavilonu. Mezi nimi jsou pod katalogovými čísly 58 a) a 58 c) v sekci budov uvedeny i plány - perspektiva a půdorys - výpravní budovy v Ústí nad Orlicí, jejich podoba není známa:

 

"... C. Hochbau. ... 58. a) Anschlussbahnhof Všetat (Wildenschwert) Perspective.

"... C. Hochbau. ... 58. b) Anschlussbahnhof Všetat Grundriss von Všetat.

"... C. Hochbau. ... 58. c) Anschlussbahnhof Všetat Grundriss  von Wildenschwert. ...

 

Obsah, byť zřejmě neúplného alba v archivu Českých drah a normálií přiložených ke smlouvě na stavbu budov nádraží v Dolní Dobrouči a Letohradě naznačuje, že v oblasti pozemních staveb byly vzorové listy ve smyslu typových projektů používány zejména pro méně významné staniční budovy a pro vedlejší budovy nádraží. K uvedené smlouvě jsou přiloženy vzorový list pro výpravní budovu III. třídy v Lysé nad Labem (list č. 7) se studnou a Rudolfem Freyem navržené vzorové listy pro vedlejší budovu I. třídy (list č. 26), pro perón a rampy (list č. 22) a vodárnu (listy č. 50 a 51). Podle seznamu příloh měla smlouva obsahovat ještě listy č. 7 A (pohledy a řezy výpravní budovou III. třídy), list č. 14 (výpravní budova IV. třídy - zastávka), list č. 49 (toalety pro zaměstnance pro nádraží I. a II. třídy), list č. 67 (zásobník na vodu - "Hausbrunnen"), list č. 19 (dřevěné skladiště zboží pro nádraží II. třídy), list č. 20 (totéž pro nádraží III. třídy), list č. 42 (vodárna pro nádraží II. třídy), list č. 33 (dvoukolejná remíza pro lokomotivy), list č. 29 (dvanáctimetrová točna), list č. 44 (skladiště uhlí pro nádraží II., III. a IV. třídy a jednoduchý strážní domek s vedlejší budovou), list č. 46 (dvojitý strážní domek se dvěma byty pro jeho zaměstnance), list č. 45 (dvojitý strážní domek s bytem ostrahy a druhým pro dozorce dráhy). Pro velkou část výpravních budov v uzlových stanicích byl zpracován samostatný projekt založený na ověřeném funkčním uspořádání. Vzorové listy č. 6 a 6 A pro výpravní budovu nádraží doplňující sítě ÖNWB v Tišicích (Všetatech) na obdobném trojkřídlém půdorysu, jako je ústecká budova, neobsahují půdorysy, pohledy ani řezy středního křídla, neboť - jak uvádí text pod nápisem - mělo být shodné se středním křídlem ústecké budovy, na jejíž vzorový list odkazuje "Wartsäle und Restauration wie in Wildenschwert. (Bl. 5.)".

 

Popsané plány ústecké výpravní budovy vypracoval architekt Rudolf Frey, o jehož osobě je dosud známo jen velmi málo. Jak bylo uvedeno výše, v letech 1873 - 1874 vedl sekci pozemních staveb stavebního ředitelství ÖNWB. V rámci své činnosti hlavního architekta společnosti ÖNWB je podepsán - kromě již zmíněných - pod plány následujících budov doplňující sítě ÖNWB z dostupného alba normálií: List č. B 2 A (dům pro zaměstnance ve Vídni), list č. 8 (výpravní budova III. třídy - pod nadpisem doplněno perem "Melnik, Adler-Kosteletz"), list č. 9 C (výpravní budova IV. třídy B, fasáda pro nádraží v Žamberku), list bez č. s půdorysem stanice v Lichkově, list č. 11, 11 A (s plány na rozšíření výpravní budovy ve stanici Hradec Králové), list č. 58 (kotelna pro nádraží v Děčíně - "Heizhausleitung"), list č. 34 (ubytovna pro obsluhu vlaků pro nádraží v Nymburku), list č. 36 (kancelářská budova pro dopravní službu pro nádraží v Praze), listy č. 1, 1 B, 1 C (výpravní budova nádraží v Děčíně), list bez č. s plánem zastávky v Ústí nad Labem.

 

Rudolf Frey postavil pro ÖNWB v roce 1873 ve Vídni bytovou kolonii (Wien XXI, Koloniestrasse /Großjedlersdorf 2/, Nr. 32-48). Nádraží v Děčíně vzniklo podle jeho plánů v letech 1873 - 1874 (stavební povolení vydáno 1. května 1873, stavba dokončena 4. října 1874). V letech 1879 - 1883 byla podle jeho projektu ve Vídni postavena obří hala jatek (Rinderhalle, Wien III, Viehmarktgasse 5, Zentralviehmarkt und Fleischzentrum St. Marx) s progresivní železnou konstrukcí provedenou Guido Zampisem. V roce 1882 byla podle jeho projektu obnovena původní dřevěná divácká tribuna vídeňského dostihového spolku (Wien II, Prater, Krieau) a zřízena při ní císařská lóže, v letech 1912 - 1913 byly nahrazeny novostavbou.

 

Dokončení trasy z Ústí nad Orlicí do Letohradu bylo naplánováno na podzim roku 1874. Zpráva o stavebních pracích v Centralblatt für Eisenbahnen... z 8. září 1874 za druhé čtvrtletí roku 1874 uvádí úsek Wildenschwert - Geiersberg z 99 % dokončený s poznámkou, že práce na tomto úseku jsou z velké části dokončeny a současné práce se omezují na sousední stavby nádraží Ústí nad Orlicí ... - "Die Arbeiten auf dieser Strecke sind zum grossen Theile vollendet und beschränken sich die gegenwärtigen Arbeiten auf die Nachbauten des Bahnhofes Wildenschwert und mindere Nachtragsarbeiten." Podle zprávy z 29. září 1874 byl shodný úsek trati v červenci téhož roku až na nádraží Ústí nad Orlicí hotov: "... (bis auf Bahnhof Wildenschwert ... fertig)".

 

Nařízením c. k. ministerstva obchodu č. 30387 z 18. září 1874 byla na 2. října 1874 svolána technicko-politická prohlídka dokončovaného traťového úseku Wildenschwert - Geiersberg. Protokol z prohlídky podává stručnou informaci o stavu budov - byly zcela postaveny a prostory nutné pro provoz dráhy připraveny - "Die Hochbauten sind zur Ganze hergestellt. Die für den Betrieb nötigen Lokalitäten sind eingerichtet". Nové nádraží v Ústí nad Orlicí - Kerharticích mělo být výhledově nazváno "Neu- Wildenschwert", jak je v pozdějších dokumentech skutečně nazýváno. Později se označuje podle své tranzitní funkce - "Ústí nad Orlicí transito/trans./trs."; tzv. staré nádraží se zpravidla nazývá, tak jako dnes, "Ústí nad Orlicí - město“.

 

Na základě výsledků technicko-politické prohlídky 2. října 1874 udělilo hned následující den c. k. ministerstvo obchodu společnosti ÖNWB povolení k zahájení provozu na trati z Ústí nad Orlicí do Letohradu a to s účinností od 5. října 1874.

 

V následujících letech nebyla zaznamenána žádná stavební či související činnost týkající se výpravní budovy. Z mladší plánové dokumentace existuje v několika pare schematický půdorys, kromě podkroví všech podlaží budovy, z roku 1899 s uvedením funkčního využití místností.

 

1908 - 1910

 

V letech 1908 - 1910 probíhala jednání o rozšíření prostor pro potřeby c. k. poštovního a telegrafního úřadu, který měl dosud k dispozici východní místnost středního křídla budovy (Postlocale; nynější místnosti č. 114-118). Zprvu se plánovalo adaptovat pro tento účel část sousední místnosti společnosti StEG (nyní místnost č. 117), jejíž jižní část dosud sloužila jako místnost pro zaměstnance (Arbeiterkaserne), v severní části oddělené deskovou příčkou byl sklad (Magazin, Materialdepot, Inventardepot). Zpracovaný projekt počítal s rozšířením severního prostoru.

 

Podle dochovaného plánu měla být odstraněna stávající desková stěna a postavena nová příčka rozdělující původní prostor střední místnosti podélného křídla budovy (místnost č. 117) na dvě stejné části. Dále se předpokládalo zazdění dveřního otvoru v západní stěně vedoucího do restaurace III. třídy (nyní místnost č. 119) a prolomení nového vstupu do východní místnosti středního křídla (v místě nynější místnosti č. 116) ve středu východní stěny nově navržené místnosti.

 

ÖNWB a StEG byly v roce 1909 s platností k 1. lednu 1908 zestátněny (zákon č. 46/1909). V roce 1909 zahájila svoji činnost státní c. k. ředitelství ÖNWB a c. k. ředitelství pro linie StEG. Proto mezitím na základě nařízení c. k. ministerstva železnic ze 7. dubna 1909 probíhala jednání o sloučení provozu železniční stanice Ústí nad Orlicí pod c. k. rakouské státní dráhy resp. c. k. ředitelství pro linie StEG, k němuž následně došlo k 1. listopadu 1909. V této souvislosti vyvstala potřeba adaptovat výše uvedenou střední místnost podélného traktu budovy (místnost č. 117) na dopravní a telegrafní kancelář provozovatele drah. Předběžný rozpočet v celkové výši 1 100 korun přiložený k interní zprávě č. 6709/B a 25607/V z 13. října 1909 předpokládal provedení následujících prací:

 

1. Položení nové podlahy z 35 mm silných desek spolu s novým dřevěným obložením ("Polsterhölzern") (4,7 x 9) ... 163,40 (korun).

2. Zhotovení nových kompletních dvoukřídlých vnitřních oken, kování, zasklení a nátěr ... 76,00 (korun).

3. Zhotovení kompletního zádveří spolu s kyvnými dveřmi ("Pendeltüren") spolu s kováním, zasklením a nátěrem ... 180,00 (korun).

4. Zazdění dveřního otvoru mezi restaurací III. třídy a dopravní kanceláří ... 15,00 (korun).

5. Oprava poškozených omítek na vícero místech zdi a stropu ... 30,00 (korun).

6. Dvouvrstvý olejový nátěr na vnitřní straně oken a dveří ... 25,00 (korun).

7. Výpomoc při přenosu telegrafního vedení ... 60,00 (korun).

8. Omytí staré výmalby stejně jako obnovu výmalby [(19 x 5,2) + (1,7 x 5,2)]2 + (4,7 x 9) ... 74,00 (korun).

9. Úklid po malování ... 8,0 (korun).

10. Pořízení nových násypných kamen ("Regulir-Füllofens") stejně jako kouřových trubek ... 150,0 (korun).

11. Pořízení nové závěsné lampy ... 30,00 (korun).

12. Proražení střechy na jižní straně stávajícího skladu před novou dopravní kanceláří a zhotovení nového střešního okna tamtéž ... 150,00 (korun).

13. Obnova nutných nápisů kvůli přemístění dopravní a telegrafní kanceláře ... 30,00 (korun).

14. Na nepředvídatelné cca 10 % ... 108,60 (korun).

 

V přiloženém půdorysu budovy - litografii vzorového listu budov doplňující sítě společnosti ÖNWB č. 5 zhotovené do roku 1874 - jsou tužkou dokresleny stávající příčky mezi výše zmíněnou poštovní místností, místností pro zaměstnance a skladem a v rozpočtu plánovaná zazdívka vstupu v západní stěně původního prostoru.

 

S ohledem na nastalou situaci se poštovní a telegrafní úřad musel spokojit s náhradním řešením - adaptací severozápadní místnosti č. 20 v přízemí východního křídla budovy (nyní místnost 112), původně kanceláří společnosti ÖNWB. Navržená změna zahrnující zazdění vstupu ve východní stěně je vyznačena v půdorysu přízemí budovy přiloženém k interní zprávě č. 602/V a 150/B z 14. března 1910. Dopisem č. 130233‑IXb z 14. července 1910 c. k. poštovní a telegrafní ředitelství nový návrh včetně předpokládaného rozpočtu c. k. ředitelství pro linie StEG odsouhlasilo. Podle rozpočtu z 12. března 1910 v celkové výši 60 korun přiloženého včetně půdorysu přízemí budovy s vyznačením plánované změny k tomuto dopisu měla adaptace spočívat v zazdění dveří mezi místnostmi č. 19 a 20 (místnosti č. 111 a 112) a obnově výmalby v místnosti č. 20 (místnost č. 112):

 

1. Zazdění dveřního otvoru mezi místnostmi 19 a 20 ... 30,00 (korun).

2. Obnova výmalby v místnosti 20 2 x (3,37 x 4,72) x 3,70 + 4,72 x 3,37 ... 19,70 (korun).

3. Na nepředvídatelné cca 10 % ... 5,00 (korun).

 

1918 - 1945

 

Od přelomu prvního a druhého desetiletí 20. století začaly dráhy uvažovat o přestavbě obou ústeckých nádraží, projektové přípravy probíhaly zejména v druhé polovině 20. let. Tím lze zřejmě vysvětlit absenci zpráv o výraznějších stavebních úpravách budovy v následujících desetiletích. V odpovědi na dopis starosty města upozorňuje přednosta odboru pro udržování Tratě společnosti státní dráhy C. k. rakouských státních drah v Praze, č. j. 1084 z 23. března 1913 ve věci nedostatečné údržby toalet, "... že s ohledem na řešení ještě otevřené otázky o přestavbě celé stanice nelze provést větší jejich adaptaci."

 

Zřejmě s později intenzívně plánovanou přestavbou spíše než s úpravami stávající výpravní budovy souvisí dopis Ministerstva železnic ČSR z 13. dubna 1920 adresovaný Městské radě v Ústí nad Orlicí ve věci "Přestavba nádraží v Ústí n/O": "Pro úpravu nádraží v Ústí n/Orlicí byly již bývalou správou st. drah vypracovány potřebné náčrtky, o jichž vybavení z Vídně bylo několikrát žádáno. Jakmile tyto pomůcky dojdou, budou podrobeny novému studiu vzhledem na změněné poměry a podle potřeby přizpůsobeny po případě přepracovány."

 

Z dalších údajů týkajících se činností předpokládaně souvisejících s úpravami výpravní budovy následuje zpráva k roku 1922 v Pamětní knize stanice Ústí nad Orlicí započaté v roce 1845 J. Nygrínem, dle které mělo být "... zavedeno elektrické osvětlení nádraží."

 

Plánovaná přestavba ústeckých nádraží pokročila v červnu roku 1930. Oddělení pro stavbu a udržování dráhy Ředitelství státních drah Praha - Jih Československých státních drah připravilo projekt na rozšíření stanice Ústí nad Orlicí. Projekt vypracoval Ing. Diviš. Stanice Ústí nad Orlicí - město měla být zrušena a nahrazena zastávkou s nákladištěm. Výpravní budova nového nádraží měla ustoupit rozšířenému kolejišti. Měla ji nahradit prostornější novostavba situovaná blíž městu na protější straně pražské trati. Projekty souvisejících pozemních staveb měly být teprve zpracovány a následně projednány samostatně. (Realizace projektu započala postavením nového skladiště s vyvýšenou rampou a budovou kanceláří umístěného proti jižnímu průčelí stávající výpravní budovy; stavební povolení ministerstva železnic bylo uděleno 31. července 1931.)

 

Z dalšího pokračování projektu, zejména výstavby nové výpravní budovy, dočasně sešlo. Projekt projednávaný v letech 1942 - 1943 se týkal již pouze úprav kolejiště. Teprve v roce 1950 byla otázka rozšíření nového nádraží nakrátko opět otevřena.

 

Od roku 1945

 

Zápis v Pamětní knize stanice Ústí nad Orlicí informuje, že v prosinci 1946 "... došlo konečně ke zřízení veřejných splachovacích záchodů ve staniční budově."

 

Podle dalšího zápisu v Pamětní knize bylo začátku června 1948 "... započato s úpravami přijímacích budov obou ústeckých nádraží."

 

Pouze stručná zpráva informuje o plánované stavbě nové výpravní budovy v roce 1950. Technická správa ČSD v Pardubicích vyzvala dopisem ze 7. března 1950 (věc: "Ústí n/O stavba nové výpravny"). Místní národní výbor Ústí nad Orlicí k účasti na "... projednání podkladů pro práce projekční nové výpravny v Ústí n/O..." dne 10. března 1950 v kanceláři přednosty stanice, k němuž si vyžádala "... regulační plán přednádraží."

 

V dopise z 26. října 1964 nový náčelník železniční stanice Ústí nad Orlicí upozorňuje Odbor pro výstavbu a vodní hospodářství Městského národního výboru (dále jen MěNV) Ústí nad Orlicí "... na naprosto neudržitelný stav budov a okolí železniční stanice a zastávky Ústí n. Orl. a Ústí n. Orl. město" v důsledku četných změn správy, dále sděluje: "Přesto jsem již podnikal některá opatření stran zlepšení této situace, která však naráží na to, že stanice jako taková nemá žádnou možnost opravy těchto zařízení. Vše je odvislé od Traťových distancí a Elektroúseku Pardubice. U Traťových distancí je však situace komplikovaná tím, že zastávka Ústí n. Orl. - město patří k Traťové distanci Česká Třebová a stanice Ústí n. Orl. k Traťové distanci Pardbice. Několikerými delimitacemi však se jednalo vždy o Ústí n. Orl., kdy nikdo nevěděl, komu bude patřit a podle toho vypadá i údržba. Každá Traťová distance má budovní okrsek a to opět Česká Třebová a stanice patří do Chocně." Žádá proto o pomoc při "... zajištění zlepšení vzhledu i prostředí pro cestující..." s poukazem na to, "... že se jedná o Okresní město, kde bude pořádána III. Okresní spartakiáda."

 

Dopisem z 5. listopadu 1964 pak o stavu stanice informuje také Oddělení služby dopravy a přepravy Provozního oddílu v České Třebové; byly zjištěny: "... závažné nedostatky na budovách a na nástupištích v Ústí n. O. i v Ústí n. O. město. Budovy jsou zchátralé a neudržované...", jejich vzhled pokládá za "... nejhorší na hlavním tahu." Předpokládá, že “Se zřetelem na stáří budov ... nelze po stavební stránce počítat s adaptačními pracemi, neboť by byly naprosto neúnosné. Budovy jsou dožité a žádná generální oprava stav nezlepší ani po stránce stavební ani provozní." Žádá o podporu při zajištění opravy i další údržby budov vzhledem k tomu, že "... podle informací z investičního odboru Správy severozápadní dráhy není do roku 1972 o přestavbě Ústí n. O. ani Ústí n. O. město uvažováno." K tomu zmiňuje blíže nespecifikovaný "Původní plán", který má být "... odsunut po tomto roku." Závěrem znovu zdůrazňuje, že "Nadcházející III. Celostátní spartakiáda a Okresní spartakiáda, která bude uspořádána ... v roce 1965, bude klást zvýšené požadavky na zlepšení vzhledu a kultury cestování".

 

1. února 1965 vydal Odbor pro výstavbu a vodní hospodářství MěNV Ústí nad Orlicí stavební povolení na čtyřvodičovou venkovní vrchní a kabelovou přípojku 3 x 380/220 V (projekt z 7.12.1964) pro výpravní budovu - viz situační plán.

 

30. dubna 1971 udělila Správa dráhy v Praze Československých státních drah - Severozápadní dráhy povolení k užívání blíže nelokalizované elektrické přípojky 35 kV včetně trafostanice v železniční stanici Ústí nad Orlicí.

 

23. července 1973 proběhlo jednání o výběru staveniště pro nové veřejné toalety. Zápis obsahuje i informace o stavu výpravní budovy. "Současný stav (toalet) je zcela nevyhovující a nachází se v nižší části výpravní budovy - směr Praha. Tato část budovy je zděná, neisolovaná a I. patro této budovy je ze zdiva hrázděného." Byly navrženy dvě varianty, obě počítaly s novým septikem. První předpokládala samostatnou novostavbu, druhá "... provést rekonstrukci stávajícího pražského křídla, jehož stav je již stejně velmi špatný a bude nutno jej v krátké době rekonstruovat. Zvláště se jedná o 1. patro, které je z hrázděného zdiva, jehož dřevěné nosné součásti jsou poškozeny červotočem a hnilobou. Při této práci by bylo třeba z bezpečnostních důvodů celé křídlo uvolnit, tj. vystěhovat dva byty a přízemí kuchyni RaJ a skladů RaJ a uzamčení čekárny pro cestující a jedné strany WC. ... Pražské křídlo je v rozměrech 10 m x 20,5 m x výška 10 m = 2 050 m3 x 400 Kčs/m3 = 820 tis. Kčs + náklady na septik a přívod pitné vody a kanalisace." Ohledně druhé varianty však bylo poukázáno na nutnost jejího projednání s odborem techniky a technologie a skupinou dlouhodobého výhledu Severozápadní dráhy v Praze, "Neboť dle připravované studie na zvýšení výkonnosti traťového úseku Česká Třebová - Choceň by mohlo dojít k výstavbě výpravní budovy v jiném místě." Zrealizována byla první varianta - samostatná stavba před západním průčelím výpravní budovy.

 

Souhlasné rozhodnutí Okresního hygienika Okresního národního výboru z 6. prosince 1976 obsahuje popis adaptace toalet pro zaměstnance restaurace: "Sociální zařízení zaměstnanců je přístupné z umývárny nádobí. Zařízení sestává z předsíně s umyvadlem, klosetu pro ženy, klosetu mužů, společné šatny a sprchového koutu. Větrání všech prostorů je přirozené okny. Kanalizace bude napojena do nově vybudovaného septiku při WC pro cestující.“

 

Na konci 80. let 20. století bylo započato s přípravami generální opravy stávající výpravní budovy, kterou měl provádět Drahstav Pardubice Správy dráhy v Praze Severozápadní dráhy Československých státních drah. Vyplývá to ze zápisu z místního šetření konaného 17. září 1987 a připojených dokumentů souvisejících s akcí nazvanou "GO výpravní budovy žst. Ústí nad Orlicí - hl. nádraží". Projednávaný návrh nebyl dohledán. Podle zápisu mimo jiné zahrnoval rozšíření prostor pro zaměstnance stanice a přesunutí restaurace do prvního patra východního křídla budovy.

 

Zástupci provozu drah požadovali v souvislosti s rekonstrukcí změny funkčního uspořádání místností. Zástupce SSZD v Praze, "... aby restaurace byla přemístěna do 1. patra a současný prostor restaurace využit jako provozní místnosti...", zástupce SZD Pardubice "V rámci rekonstrukce výpravní budovy" požadoval "uvolnění míst vozmistrů, kde by byla umístěna telefonní ústředna, která je v releové místnosti a překáží v rozšíření zabezpečovacího zařízení." Zástupkyně OHS k možnostem zásobování pitnou vodou uvedla "ze stáv. vodovodu...", k "Odkanalizování - do stávající kanalizace", k "Vytápění... - napojení na  lyn nebo elektr. akumulač. kamny, příp. etážové topení na pevná paliva pro prostory stanice a byt. jednotky." Podle zástupce ŽHS "... pracoviště zaměstnanců ČSD žst. Úst nad Orlicí neodpovídá hygienickým předpisům MZ ČSR...," doporučuje "využití prostorů užívaných RAJ..." a "umístit restauraci do I. patra nad vstupní částí VB." Zástupce požární ochrany souhlasil s návrhem "... v tom, že celé přízemí budovy bude pro potřeby žst. včetně sociálního zařízení, šatna a pod. a do 1. poschodí bude přemístěna restaurace nebo bufet."

 

Vedoucí projekčního oddělení Drahstavu Pardubice Ing. J. Macas rozšířil požadavky ostatních účastníků na dispoziční úpravy o výrazné stavební zásahy: "Z uplatňovaných požadavků účastníků místního šetření z hlediska dispozičního řešení (přemístění restaurace, rozšíření prostor pro dopravu, zvětšení kapacit pro SZD, zachování sedmi bytů, a to vše s řádným ústředním event. etážovým vytápěním na tuhá paliva) spolu konstrukčními závadami budovy vyplývají rozsáhlé stavební úpravy, které těžko nazvat generální opravou budovy. Z konstrukčního hlediska je nutné provést řádné isolace proti zemní vlhkosti a to po celém půdorysu objektu, výměnu všech stropních konstrukcí (jsou původní s dřevěnými nosnými prvky) včetně obou schodišťových konstrukcí. V neposlední řadě je nutné odbourat nejvyšší podlaží u obou průčelních budov (hrázděné zdivo) včetně konstrukce krovu a střechy. Dřevěné hrázdě a konstrukce krovu jsou konstrukčně propojeny a jsou vážně narušeny stářím.

 

Následně bylo o stanovisko k navrhované generální opravě požádáno lanškrounské pracoviště Krajského střediska státní památkové péče a ochrany přírody v Pardubicích. Další zprávy o chystaném projektu nebyly dohledány. Ve svém vyjádření Drahstavu Pardubice č. j. PP/La‑417/87/Kk z 2. října 1987 upozornilo na památkovou hodnotu výpravní budovy a připustilo nastavění druhého patra východního křídla: "Objekt výpravní budovy žst. Ústí n. O. - hl. nádraží je objektem památkového zájmu, i když není jmenovitě zapsán ve Státním seznamu nemovitých památek, jelikož je prakticky jedinou intaktně zachovanou budovou na trati Praha - Olomouc, která vývojově navazuje na původní výstavbu nádražních objektů této trati vybudovaných v době založení dráhy. Z tohoto důvodu je nutné přistupovat ke GO (která v podstatě přerůstá v rekonstrukci) tak, aby v žádném případě nebyl porušen vnější architektonický výraz budovy a byla plně respektována její obrysová hmota včetně původního tvaru střešních ploch, proto je zároveň nutné použít plošně členěných oken výškového rozměru a to tak, aby rozměry otvorových prvků byly v příslušném velikostním poměru k rozměrům fasád a to i při změně podlažnosti. Nástavba vedlejší budovy je možná i vhodná za předpokladu použití sedlové střechy." Odmítlo však návrh zcela měnící podobu příčných křídel: "Zásadně se jeví jako nevhodné řešení, které by koncipovalo rekonstrukci jako dva kubické monobloky s plochými střechami, což je v každém případě architektonicky neúnosné." V závěru vyjádření doplnilo, že vnitřních stavebních úprav se připomínky KSSPPOP Pardubice netýkají a doporučilo "... při zpracování architektonické části projektové přípravy konzultační spolupráci se..." Státním ústavem pro rekonstrukci památkových města a objektů.

 

Na žádost z 29. prosince1992 o vyjmutí bytu č. 14 v 1. patře nad zavazadlovnou výpravní budovy z bytového fondu za účelem změny užívání na provozní místnosti pro jednotky armády a železniční policie, které budou zajišťovat bezpečnost vojenských transportů ruské armády z Německa do Ruska (z důvodu, že "Toto je možné pouze v uvedeném nevyužívaném bytu, protože se jiné volné prostory v žst. nenacházejí."), vydal odboru výstavby a ÚP Městského úřadu v Ústí nad Orlicí 12. ledna 1993 povolení změny užívání.

 

Stavební sekce Drážního úřadu - Oblast Praha sdělila 28. května 2001 Správě dopravní cesty Českých drah, s. o. svůj souhlas č. j. 13‑4109/01‑330‑DÚ/La se stavebními úpravami v interiéru výpravní budovy. Měla být "... provedena výměna dožilé podlahové krytiny a svítidel ve výpravní budově, výměna výdejního okna včetně provedení souvisejících truhlářských prací u pokladen.“

 

M. Krejčiřík (2005) v druhém dílu knihy Česká nádraží upozornil na nerealizovaný projekt přestavby železniční stanice Ústí nad Orlicí, který v rámci modernizace 1. tranzitního koridoru vypracoval SUDOP PRAHA, a. s. Patrně šlo o jednu z variant projektu stavby "Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí" zpracovávaného SUDOP PRAHA, a. s. Navrhovala rekonstrukci stávající výpravní budovy a její propojení podchodem pod tratí s novou odbavovací halou a příjezdovou cestou. 9. října 2006 byl schválen nový Územní plán města Ústí nad Orlicí, který předpokládal v rámci modernizace železničního koridoru demolici stávající výpravní budovy. V souladu s ním bylo v roce 2007 vydáno územní rozhodnutí pro jinou variantu výše zmíněného projektu, který počítal s demolicí budovy a jejím nahrazením novostavbou na protější straně pražské trati. V současné době probíhá změna uvedeného projektu podmíněná prohlášením výpravní budovy rozhodnutím Ministerstva kultury ČR č. j. 6609/2009‑OPP z 5. května 2010 (právní moci nabylo rozhodnutí 26. srpna 2010) za kulturní památku zapsanou do Ústředního seznamu kulturních památek České republiky pod rejstříkovým číslem 104023.